Algemene Voorwaarden


  1. Algemeen

Stella KinderJeugdCoach is opgericht door Stella Nagtegaal-Rem gevestigd te Haarlem en ingeschreven bij de KvK  onder nummer 64863387. Stella KinderJeugdCoach richt zich op het coachen van kinderen van 6 tot 12 en jongeren van 12 tot 19 jaar.

  1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Stella KinderJeugdCoach en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

  1. Verhindering

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd behoeft de voor u gereserveerde tijd niet in rekening te worden gebracht. Bij afzeggen binnen 24 uur worden de volledige kosten van de gemiste afspraak bij u in rekening gebracht. Tijdig verzetten van de afspraak is mogelijk, per e-mail of telefoon. U kunt ook de voicemail inspreken. Bij ziekte is overleg mogelijk.

  1. Tarieven

Het is aan te bevelen dat u op de hoogte bent van de kosten, na te lezen onder de link tarieven&contact op de website van Stella KinderJeugdCoach.

Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.

De afspraken voor kinderen en jongeren duren maximaal 60 minuten.

  1. Betalingsvoorwaarden

Voor de betaling ontvangt u een factuur. De ouders/verzorgers van het kind verplicht zich om per direct (voor aanvang volgende afspraak) het bedrag over te maken zoals vermeld op factuur.

Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt Stella KinderJeugdCoach een betalingsherinnering. Indien ouders/verzorgers van het kind niet binnen 2 dagen na ontvangst van de betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is Stella KinderJeugdCoach gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten, namelijk 5,00 euro per nota, in rekening te brengen. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op de rekening van Stella KinderJeugdCoach volgens de aangegeven datum, is Stella KinderJeugdCoach genoodzaakt de vorderingen die zij op u heeft uit handen te geven aan derden. De kosten die hier aan verbonden zijn komen dan volledig voor uw rekening.

Bij betalingsachterstand is Stella KinderJeugdCoach gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders/verzorgers van het kind aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.

  1. Aansprakelijkheid

Het advies van Stella KinderJeugdCoach is oplossings- en resultaatgericht zonder de oplossing en resultaat te garanderen. Stella JeugdKinderCoach is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel mogelijk voort vloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Stella KinderJeugdCoach, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Stella KinderJeugdCoach.

Voor lichamelijke en psychische klachten, raadt Stella KinderJeugdCoach u aan om eerst contact op te nemen met uw huisarts.

  1. Begeleiding

Stella KinderJeugdCoach is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondertekenende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat er mee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Stella KinderJeugdCaoch kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

  1. Vertrouwelijkheid

Stella KinderJeugdCoach is verplicht tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessie. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders/verzorgers.

  1. Regels rond een afspraak voor kinderen.

De ouder/verzorger dient tijdens de coaching sessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na de coaching sessie is er eventueel kort de gelegenheid om de eventueel al gemaakte stappen van uw kind te bespreken. Tijdens een tussentijds oudergesprek en/of eindgesprek worden de vorderingen m.b.t. het kind uitvoerig besproken. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.

  1. Observatie en verslag

In overleg met, of op verzoek van het kind of de ouders/verzorgers, bezoekt Stella KinderJeugdCoach school of andere belanghebbenden voor observatie en/of verslaggeving. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.

Op verzoek van het kind of de ouders/verzorgers kan een schriftelijk verslag naar derden (b.v. school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door Stella KinderJeugdCoach gemaakt. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.